Welcome Ukraine

Обмін та психологічна підтримка людей, які залишили Україну

Безпечне місце для спільної роботи з методами зняття напруги, зменшення стресу та відновлення сил

 

У Ландау у Пфальці

Ми – три психологи та подруги, які хочуть зробити свій внесок у вітання, налагодження зв’язків та зміцнення українців у Німеччині. Ми хочемо використати наш досвід, щоб створити безпечне місце для людей, які втекли, місце, яке дає їм мир та силу. Разом з вами ми розробимо способи зняття стресу та вправи, які додадуть вам сил та внутрішньої енергії.

Наша пропозиція не є групою самодопомоги чи терапії, у якій відбувається обробка травматичного досвіду. Навпаки, основна увага приділяється громаді, безпеці, полегшенню та внутрішньому світу. У цій ресурсній роботі ми обережні та чутливі до травми, встановлюємо чіткі правила, щоб ваші особисті межі не були перевищені, та орієнтуємось на „тут і зараз“.

Разом ми працюємо з вами над тим, щоб ви могли взяти із собою на зустріч психологічні методи зміцнення та зняття стресу. Для нас також важливо, щоб ви почувалися бажаним гостем і комфортно почували себе в суспільстві.

Всі люди, які втекли з України та застрягли в Ландау-ін-дер-Пфальц та околицях, сердечно запрошуються на цю групову пропозицію. Не соромтеся приходити зі своїми дітьми. У нас є загалом 12 місць для дорослих та молодих людей (старше 14 років).

Ми зустрічаємося кожні два тижні по п’ятницях протягом 1,5 годин у приміщенні у центрі Ландау. Ми зберігаємо конфіденційність дати, часу та точного розташування та надаємо вам цю інформацію лише при реєстрації.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з Вами!

Доктор Надін Томас, доктор Йоханна Претш та Ніта Буххольц

Це ми:

Dr. філ. Надін Томас (нар. 1980), дипломований психолог та системний консультант. Я керуючий директор компанії Bera­tungs­bü­ro Tho­mas в Ландау. Я б хотіла внести свій досвід та психологічні знання, щоб разом створити місце, яке надасть вам підтримку, безпеку та силу.

 

Dr. філ. Йоханна Претш (нар. 1984), дипломований психолог, системний консультант та терапевт. Я багато років працюю сімейним терапевтом та психологічним консультантом і хотіла б використати свій досвід, щоб супроводжувати вас у вашому прибутті до Німеччини.

 

Дипл.-псих. Ніта Буххольц, дипломований психолог, системний консультант від Ландау.

 

 

 

Прихильники

Це ті прихильники, які роблять нашу пропозицію можливою:

 • Iнна Клячко, студентка факультету психології в Ландау. Я підтримую проект, в тому числі завдяки тому, що я володію російською мовою.
 • Йохен Вебер, директор Pro­NES, надає нам приміщення для проведення зустрічей.
 • Вікторія Штельцер, німецько-український гінеколог із Шрісхайма, керівник проекту „Врятуй життя“ під  опікою Фонду Герхарда та Маріанни Бергер, допомагає нам разом з коорденатором проєкту Вікторією Фішер перекласти нашу пропозицію українською мовою.

Поточні дати

Наступнi зустричi  будуть вiдбуватись один раз у мiсаць у суботу

26 листопада та
17 грудня

з 10 по 12:30​.

 

Місцезнаходження

Ландау-ін-дер-Пфальц; Ви будете проінформовані про місце зустрічі після реєстрації.

 

Реєстрація

Участь, зрозуміло, безкоштовна.

Ви можете зареєструватися на окремі дати не пізніше ніж за два дні до відповідної дати. Будь ласка, зареєструйтесь за цією адресою електронної пошти: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Для того, щоб ми могли добре підготувати захід, ми просимо вас при реєстрації заздалегідь надіслати нам наступну інформацію:

1) Ваше ім’я
2) Кількість людей, яких ви хотіли б зареєструвати (включаючи вас).
3) Скільки з тих, хто зареєстрований, дітей віком до 14 років?
4) Чи володієте ви англійською мовою, якщо застосовно, чи російською?

 

Інформація про ваші персональні дані

Ми будемо використовувати особисті дані, надіслані електронною поштою, виключно для організації заходів та для того, щоб мати можливість зв’язатися з вами. Ми не передаватимемо ваші дані третім особам.

Ви маєте право вимагати видалення особистих даних у будь-який час. У цьому випадку, будь ласка, надішліть нам листа на адресу welcome@beratungsbuero-thomas.de.

Psychologische Unterstützung für aus der Ukraine geflohene Menschen

Ein sicherer Ort zur gemeinsamen Arbeit mit Methoden zur Entlastung, Stressreduktion und zum Kraft tanken

 

In Land­au in der Pfalz

Wir sind drei Psy­cho­lo­gin­nen und Freun­din­nen, die einen Bei­trag dazu leis­ten wol­len, Ukrainer*innen in Deutsch­land will­kom­men zu hei­ßen, zu ver­net­zen und zu stär­ken. Wir wol­len unser Fach­wis­sen nut­zen, um mit geflo­he­ne Men­schen einen siche­ren Ort zu gestal­ten, der Ruhe und Kraft schenkt. Gemein­sam erar­bei­ten wir mit Ihnen psy­cho­lo­gi­sche Metho­den zur Ent­las­tung und zum Stress­ab­bau sowie Übun­gen, die Kraft und inne­re Stär­ke brin­gen.

Unser Ange­bot ist kei­ne Selbst­hil­fe- oder The­ra­pie­grup­pe, in der trau­ma­ti­sche Erfah­run­gen bear­bei­tet wer­den. Viel­mehr sol­len Sicher­heit, Ent­las­tung und Aus­tausch im Fokus ste­hen. Bei die­ser Res­sour­cen­ar­beit sind wir behut­sam und trau­ma­sen­si­bel, set­zen kla­re Regeln, so dass Ihre per­sön­li­chen Gren­zen nicht über­schrit­ten wer­den und ori­en­tie­ren uns am „Hier und Jetzt“. Uns ist dabei wich­tig, dass Sie sich will­kom­men und in der Gemein­schaft wohl füh­len.

Alle aus der Ukrai­ne geflo­he­nen Men­schen, die in Land­au in der Pfalz und Umge­bung gestran­det sind, sind zu die­sem Grup­pen­an­ge­bot herz­lich ein­ge­la­den. Kom­men Sie ger­ne mit Ihren Kin­dern. Für Erwach­se­ne und Jugend­li­che (über 14 Jah­re) haben wir ins­ge­samt 12 Plät­ze frei.

Wir tref­fen uns alle zwei Wochen frei­tags für 1,5 Stun­den in einem Raum in der Innen­stadt von Land­au. Den genau­en Ort behan­deln wir ver­trau­lich und geben Ihnen die Infor­ma­ti­on erst bei der Anmel­dung bekannt.

Wir freu­en uns auf Sie!

Nadi­ne Tho­mas, Johan­na Pretsch und Nita Buch­holz

Wer sind wir?

Dr. phil. Nadi­ne Tho­mas (geb. 1980), Diplom-Psy­cho­lo­gin und sys­te­mi­sche Bera­te­rin. Ich bin Geschäfts­füh­re­rin im Bera­tungs­bü­ro Tho­mas in Land­au. Ich möch­te mei­ne Erfah­rung und mein psy­cho­lo­gi­sches Fach­wis­sen ein­brin­gen, um gemein­sam einen Ort zu gestal­ten, der Ihnen Unter­stüt­zung, Sicher­heit und Kraft gibt.

 

Dr. phil. Johan­na Pretsch (geb. 1984), Dipl.-Psychologin, sys­te­mi­sche Bera­te­rin und The­ra­peu­tin. Ich arbei­te seit vie­len Jah­ren als Fami­li­en­the­ra­peu­tin und in der psy­cho­lo­gi­schen Bera­tung und möch­te mei­ne Erfah­run­gen ger­ne dazu nut­zen Sie beim Ankom­men in Deutsch­land zu beglei­ten.

 

Dipl.-Psych. Nita Buch­holz, Diplom-Psy­cho­lo­gin und sys­te­mi­sche Bera­te­rin aus Land­au.

 

 

 

Unse­re Unterstützer*innen

Das sind Unterstützer*innen, die unser Ange­bot mit mög­lich machen:

 • Inna Kli­ach­ko, Stu­den­tin der Psy­cho­lo­gie in Land­au. Ger­ne möch­te ich das Team in sei­nem Enga­ge­ment mit mei­nen Rus­sisch­kennt­nis­sen unter­stüt­zen.
 • Jochen Weber, Geschäfts­füh­rer von Pro­NES, stellt uns den Raum für die Tref­fen zur Ver­fü­gung.
 • Vik­to­ria Stel­zer, deutsch-ukrai­­nisch spra­chi­ge Frau­en­ärz­tin aus Schries­heim, Pro­jekt­lei­te­rin „Save a life“ unter Auf­sicht der Ger­hard und Mari­an­ne Ber­­ger-Stif­­tung, hilft uns zusam­men mit Vic­to­ria Fischer bei der Über­set­zung unse­res Ange­bots ins Ukrai­ni­sche.

Aktu­el­le Ter­mi­ne

Aktu­ell tref­fen wir uns ein­mal im Monat
sams­tags, 10:00 – 12:30 Uhr:

26. Novem­ber 2022
17. Dezem­ber 2022​

 

Ort

Land­au in der Pfalz; der Treff­punkt wird Ihnen nach der Anmel­dung bekannt gege­ben.

 

Anmel­dung

Die Teil­nah­me ist selbst­ver­ständ­lich kos­ten­frei.

Ihre Anmel­dung zu den ein­zel­nen Ter­mi­nen ist bis spä­tes­tens zwei Tage vor dem jewei­li­gen Ter­min mög­lich. Bit­te mel­den Sie sich über die­se E‑Mail-Adres­se an: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Damit wir die Ver­an­stal­tung gut vor­be­rei­ten kön­nen, möch­ten wir Sie bit­ten, uns bei Ihrer Anmel­dung vor­ab noch fol­gen­de Infor­ma­tio­nen zuzu­sen­den:

1) Ihr Name
2) Anzahl Per­so­nen, die Sie anmel­den möch­ten (inklu­si­ve Ihnen)
3) Von den ange­mel­de­ten Per­so­nen sind wie vie­le Kin­der unter 14 Jah­re?
4) Spre­chen Sie gege­be­nen­falls Eng­lisch und/oder Rus­sisch?

 

Обмен и психологическая поддержка людей, покинувших Украину

Безопасное место для совместной работы с методами снятия напряжения, уменьшения стресса и восстановления сил

 

В Ландау в Пфальце

Мы – три психолога и подруги, которые хотят внести свой вклад в приветствие, налаживание связей и укрепление украинцев в Германии. Мы хотим использовать наш опыт, чтобы создать безопасное место для людей, которые бежали, место, которое дает им мир и силу. Вместе с вами мы разработаем способы снятия стресса и упражнения, которые придадут вам сил и внутренней энергии.

Наше предложение не является группой самопомощи или терапии, в которой происходит обработка травматического опыта. Напротив, основное внимание уделяется общине, безопасности, облегчению и внутреннему миру. В этой ресурсной работе мы осторожны и чувствительны к травме, устанавливаем четкие правила, чтобы ваши личные границы не были превышены, и ориентируемся на „здесь и сейчас“.

Вместе мы работаем с вами над тем, чтобы вы могли взять с собой на встречу психологические методы укрепления и снятия стресса. Для нас также важно, чтобы вы чувствовали себя желанным гостем и комфортно чувствовали себя в обществе.

Все люди, бежавшие из Украины и застрявшие в Ландау-ин-дер-Пфальц и окрестностях, сердечно приглашаются на это групповое предложение. Не стесняйтесь приходить со своими детьми. У нас есть в общей сложности 12 мест для взрослых и молодых людей (старше 14 лет).

Мы встречаемся каждые две недели по пятницам в течение 1,5 часов в помещении в центре Ландау. Мы сохраняем конфиденциальность даты, времени и точного местоположения и предоставляем вам эту информацию только при регистрации.

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!

Доктор Надін Томас, доктор Йоханна Претш та Ніта Буххольц

Это мы

Доктор фил. Надин Томас (род. 1980), дипломированный психолог и системный консультант. Я являюсь управляющим директором компании Bera­tungs­bü­ro Tho­mas в Ландау. Я бы хотела внести свой опыт и психологические знания, чтобы вместе создать место, которое даст вам поддержку, безопасность и силу.

 

Доктор фил. Йоханна Претш (род. 1984), дипломированный психолог, системный консультант и терапевт. Я много лет работаю семейным терапевтом и психологическим консультантом и хотела бы использовать свой опыт, чтобы сопровождать вас в вашем прибытии в Германию.

 

Дипл.-псих. Нита Буххольц, дипломированный психолог и системный консультант в Ландау.

 

 

 

Сторонники

Это те сторонники, которые делают наше предложение возможным:

 • Инна Клячко, студентка психологии в Ландау. Я поддерживаю проект, в том числе с помощью знания русского языка.
 • Йохен Вебер, управляющий директор Pro­NES, предоставляет нам помещение для проведения встреч.
 • Виктория Штельцер, немецко-украинский гинеколог из Шрисхайма, руководитель проекта „Спаси жизнь“  на попечении Фонда Герхарда и Марианны Бергер, помогает нам перевести вместе с координатором проекта Викторией Фишер наше предложение на украинский язык.
 

Текущие даты

Следущие встречи будут проводиться раз в месяц по субботам

26  ноября и
17 декабря

с 10 до 12:30.

 

Местонахождение

Ландау-ин-дер-Пфальц; вы будете проинформированы о месте встречи после регистрации.

 

Регистрация

Участие, разумеется, бесплатное.

Вы можете зарегистрироваться на отдельные даты не позднее, чем за два дня до соответствующей даты. Пожалуйста, зарегистрируйтесь по этому адресу электронной почты: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Для того чтобы мы могли хорошо подготовить мероприятие, мы просим вас при регистрации заранее прислать нам следующую информацию:

1) Ваше имя
2) Количество людей, которых вы хотели бы зарегистрировать (включая вас).
3) Сколько из тех, кто зарегистрирован, детей младше 14 лет?
4) Владеете ли вы английским языком, если применимо или русски?

 

Информация о ваших персональных данных

Мы будем использовать личные данные, присланные по электронной почте, исключительно для организации мероприятий и для того, чтобы иметь возможность связаться с вами. Мы не будем передавать ваши данные третьим лицам.

Вы имеете право потребовать удаления своих личных данных в любое время.  В этом случае, пожалуйста, отправьте нам письмо по адресу welcome@beratungsbuero-thomas.de.

Führungsstärke

Führung! Mit Klarheit in Verantwortung gehen

Ein Workshop für gute Führung

Gestalten Sie Entwicklung, Fortschritt und starke Beziehungen

Klar­heit im Inne­ren führt zu Klar­heit im Außen: Nut­zen Sie Ihr Inne­res Team im Arbeits­all­tag als Navigationssys­tem für ein bewuss­tes Füh­rungs­ver­hal­ten und eine über­zeu­gen­de Kom­mu­ni­ka­ti­on. Heben Sie Ihren per­sön­li­chen Füh­rungs­stil auf ein neu­es Level.

Ihr Arbeits­all­tag als Füh­rungs­kraft for­dert sie in den unter­schied­lichs­ten Auf­ga­ben. Da geht es bei­spiels­wei­se dar­um, neue Visio­nen für das nächs­te Pro­jekt zu ent­wi­ckeln. Oder dar­um, Pro­zes­se zu imple­men­tie­ren und für aktu­el­le Pro­ble­me Lösun­gen zu fin­den. Oder eine Mit­ar­bei­te­rin steht in der Tür und bedarf eines offe­nen Ohrs und Ihrer Unter­stüt­zung.

Die­se viel­fäl­ti­gen und viel­schich­ti­gen Ver­pflich­tun­gen und Auf­ga­ben, benö­ti­gen ganz unter­schied­li­che Stär­ken. „Die Visio­nä­rin“, bei­spiels­wei­se, braucht ande­re Kom­pe­ten­zen als „der Mana­ger“ und bei der Wei­ter­ent­wick­lung des Teams müs­sen Sie sich noch ein­mal von einer ganz ande­ren Sei­te zei­gen.

Kurz­um: Als Füh­rungs­kraft wer­den Sie in sehr unter­schied­li­chen Rol­len gefor­dert. Im bes­ten Fall ist jede die­ser Rol­len mit einer ande­ren inne­ren Hal­tun­gen, Denk- und Ver­hal­tens­wei­sen ver­knüpft.

Doch besteht bei Ihnen oft das Gefühl, dass es in Ihrem Inne­ren eher ein Durch­ein­an­der der Rol­len und wenig Klar­heit gibt? Dass Ihnen bis­her der Über­blick der rele­van­ten Fokus­be­rei­che und ein Navi­ga­ti­ons­sys­tem feh­len? Dass Sie sich schnell ver­lie­ren oder ver­zet­teln? Oder Sie in einer der vie­len Rol­len gefan­gen sind und auch in den ungüns­tigs­ten Situa­tio­nen dar­an fest­kle­ben?

Meis­tens macht die Metho­de, wie wir an die Din­ge her­an­ge­hen, den Unter­schied. Sie wol­len klar, bewusst und kraft­voll füh­ren? Ein Schlüs­sel zur Füh­rungs­stär­ke liegt in einem guten Rol­len­ver­ständ­nis und Rol­len­be­wusst­sein. Und dabei ist Viel­falt statt Ein­falt das Mot­to – inne­re Beweg­lich­keit und Balan­ce statt Rigi­di­tät!

 

Ziel des Work­shops

Der Work­shop unter­stützt Sie dabei an, die unter­schied­li­chen Rol­len und rele­van­ten Hand­lungs­be­rei­che als Füh­rungs­kraft expli­zit zu machen. Er hilft Ihnen inne­re Klar­heit und Ori­en­tie­rung zu schaf­fen. Dabei for­men Sie für Ihren Arbeits­all­tag ein Modell Ihres „Inne­ren Teams“.

Sie beschäf­ti­gen sich mit der Fra­ge, was die jewei­li­gen Rol­len aus­macht und was sie zum Erfolg brau­chen. Sie ler­nen, wie Sie das Modell als Führungswerk­zeug anwen­den kön­nen. Wie Sie sich damit bes­ser auf­stel­len, Ihren Arbeits­all­tag und den ihrer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter erfolg­rei­cher gestal­ten und Stress oder Kon­flik­te redu­zie­ren. Zudem bleibt Zeit für Übun­gen und gegen­sei­ti­gen Aus­tausch.

 

Was Sie erwar­tet

 • Refle­xi­on wich­ti­ger Fokus­be­rei­che mit­tels des Com­pe­ting-Values-Frame­work
 • Ana­ly­se von Zie­len, Auf­ga­ben und Stär­ken der ein­zel­nen Füh­rungs­rol­len
 • Kon­zept und Metho­de „Inne­res Team“ und sei­ne Anwen­dung
 • Sys­te­mi­sche Arbeit mit „Per­sön­lich­keits­an­tei­len“
 • Zwick­müh­len oder Rigi­di­tät auf­lö­sen durch den Ein­satz des Wer­te- und Ent­wick­lungs­qua­drats
 • Prak­ti­sche Übun­gen und Aus­tausch mit ande­ren Füh­rungs­kräf­ten

 

Was Sie ler­nen

 • Wie Sie Balan­ce zwi­schen unter­schied­li­che Rol­len brin­gen, Mul­ti­per­spek­ti­vi­tät ein­neh­men und inne­re Beweg­lich­keit her­stel­len
 • Wie Sie Ihr „Inne­res Team guter Füh­rung“ reflek­tie­ren und for­men
 • Wie Sie die­ses Modell nut­zen, um neue Lösungs­an­sät­ze für typi­sche Her­aus­for­de­run­gen zu ent­wi­ckeln
 • Wie Sie die Effek­te Ihres Tuns und der Kon­se­quen­zen in der Innen- und Außen­welt ziel­füh­rend reflek­tie­ren

 

Was Sie mit­neh­men

 • Klar­heit über wich­ti­ge inne­re Pro­zes­se und Hand­lungs­fel­der im Außen
 • Neue Per­spek­ti­ven, Denk­wei­sen und Hand­lungs­stra­te­gien für das eige­ne Füh­rungs­ver­hal­ten
 • Ein inne­res Sys­tem, das es Ihnen ermög­licht, klar und kraft­voll zu agie­ren
 • Kon­kre­te Umset­zungs­ideen für Ihren Arbeits­all­tag

 

Metho­den

Impuls­vor­trä­ge, Erfah­rungs­be­rich­te, Grup­pen­ar­beit, Übun­gen

Ziel­grup­pe
Nach­wuchs­füh­rungs­kräf­te, die sich bewusst mit den neu­en Her­aus­for­de­run­gen aus­ein­an­der­set­zen und an ihrem per­sön­li­chen Füh­rungs­stil fei­len möch­ten.

Teilnehmer*innen
Maxi­mal 7 Teilnehmer*innen

Refe­ren­tin
Dr. Dipl. Psy­cho­lo­gin Nadi­ne Tho­mas
https://beratungsbuero…/#nadine-thomas

Ter­mi­ne
1. Ses­si­on: Frei­tag, den 6. Okto­ber 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

2. Ses­si­on: Frei­tag, den 13. Okto­ber 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

3. Ses­si­on: Frei­tag, den 20. Okto­ber 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

Ort
Digi­tal via Zoom

Preis
1.185 Euro (zzgl. 19% Mehr­wert­steu­er)

Führungsstärke

Führung! Mit Klarheit in Verantwortung gehen

Gestalten Sie Entwicklung, Fortschritt und starke Beziehungen – Ein Workshop für gute Führung

Klar­heit im Inne­ren führt zu Klar­heit im Außen: Nut­zen Sie Ihr Inne­res Team im Arbeits­all­tag als Navigationssys­tem für ein bewuss­tes Füh­rungs­ver­hal­ten und eine über­zeu­gen­de Kom­mu­ni­ka­ti­on. Heben Sie Ihren per­sön­li­chen Füh­rungs­stil auf ein neu­es Level.

Ihr Arbeits­all­tag als Füh­rungs­kraft for­dert sie in den unter­schied­lichs­ten Auf­ga­ben. Da geht es bei­spiels­wei­se dar­um, neue Visio­nen für das nächs­te Pro­jekt zu ent­wi­ckeln. Oder dar­um, Pro­zes­se zu imple­men­tie­ren und für aktu­el­le Pro­ble­me Lösun­gen zu fin­den. Oder eine Mit­ar­bei­te­rin steht in der Tür und bedarf eines offe­nen Ohrs und Ihrer Unter­stüt­zung.

Die­se viel­fäl­ti­gen und viel­schich­ti­gen Ver­pflich­tun­gen und Auf­ga­ben, benö­ti­gen ganz unter­schied­li­che Stär­ken. „Die Visio­nä­rin“, bei­spiels­wei­se, braucht ande­re Kom­pe­ten­zen als „der Mana­ger“ und bei der Wei­ter­ent­wick­lung des Teams müs­sen Sie sich noch ein­mal von einer ganz ande­ren Sei­te zei­gen.

Kurz­um: Als Füh­rungs­kraft wer­den Sie in sehr unter­schied­li­chen Rol­len gefor­dert. Im bes­ten Fall ist jede die­ser Rol­len mit einer ande­ren inne­ren Hal­tun­gen, Denk- und Ver­hal­tens­wei­sen ver­knüpft.

Doch besteht bei Ihnen oft das Gefühl, dass es in Ihrem Inne­ren eher ein Durch­ein­an­der der Rol­len und wenig Klar­heit gibt? Dass Ihnen bis­her der Über­blick der rele­van­ten Fokus­be­rei­che und ein Navi­ga­ti­ons­sys­tem feh­len? Dass Sie sich schnell ver­lie­ren oder ver­zet­teln? Oder Sie in einer der vie­len Rol­len gefan­gen sind und auch in den ungüns­tigs­ten Situa­tio­nen dar­an fest­kle­ben?

Meis­tens macht die Metho­de, wie wir an die Din­ge her­an­ge­hen, den Unter­schied. Sie wol­len klar, bewusst und kraft­voll füh­ren? Ein Schlüs­sel zur Füh­rungs­stär­ke liegt in einem guten Rol­len­ver­ständ­nis und Rol­len­be­wusst­sein. Und dabei ist Viel­falt statt Ein­falt das Mot­to – inne­re Beweg­lich­keit und Balan­ce statt Rigi­di­tät!

 

Ziel des Work­shops

Der Work­shop unter­stützt Sie dabei an, die unter­schied­li­chen Rol­len und rele­van­ten Hand­lungs­be­rei­che als Füh­rungs­kraft expli­zit zu machen. Er hilft Ihnen inne­re Klar­heit und Ori­en­tie­rung zu schaf­fen. Dabei for­men Sie für Ihren Arbeits­all­tag ein Modell Ihres „Inne­ren Teams“.

Sie beschäf­ti­gen sich mit der Fra­ge, was die jewei­li­gen Rol­len aus­macht und was sie zum Erfolg brau­chen. Sie ler­nen, wie Sie das Modell als Führungswerk­zeug anwen­den kön­nen. Wie Sie sich damit bes­ser auf­stel­len, Ihren Arbeits­all­tag und den ihrer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter erfolg­rei­cher gestal­ten und Stress oder Kon­flik­te redu­zie­ren. Zudem bleibt Zeit für Übun­gen und gegen­sei­ti­gen Aus­tausch.

 

Was Sie erwar­tet

 • Refle­xi­on not­wen­di­ger Fokus­be­rei­che mit­tels des Com­pe­ting-Values-Frame­work
 • Ana­ly­se von Zie­len, Auf­ga­ben und Stär­ken der ein­zel­nen Füh­rungs­rol­len
 • Kon­zept und Metho­de „Inne­res Team“ und sei­ne Anwen­dung
 • Sys­te­mi­sche Arbeit mit „Per­sön­lich­keits­an­tei­len“
 • Zwick­müh­len oder Rigi­di­tät auf­lö­sen durch den Ein­satz des Wer­te- und Ent­wick­lungs­qua­drats
 • Prak­ti­sche Übun­gen und Aus­tausch mit ande­ren Füh­rungs­kräf­ten

 

Was Sie ler­nen

 • Wie Sie Balan­ce zwi­schen unter­schied­li­che Rol­len brin­gen, Mul­ti­per­spek­ti­vi­tät ein­neh­men und inne­re Beweg­lich­keit her­stel­len
 • Wie Sie Ihr „Inne­res Team guter Füh­rung“ reflek­tie­ren und for­men
 • Wie Sie die­ses Modell nut­zen, um neue Lösungs­an­sät­ze für typi­sche Her­aus­for­de­run­gen zu ent­wi­ckeln
 • Wie Sie die Effek­te Ihres Tuns und der Kon­se­quen­zen in der Innen- und Außen­welt ziel­füh­rend reflek­tie­ren

 

Was Sie mit­neh­men

 • Klar­heit über wich­ti­ge inne­re Pro­zes­se und Hand­lungs­fel­der im Außen
 • Neue Per­spek­ti­ven, Denk­wei­sen und Hand­lungs­stra­te­gien für das eige­ne Füh­rungs­ver­hal­ten
 • Ein inne­res Sys­tem, das es Ihnen ermög­licht, klar und kraft­voll zu agie­ren
 • Kon­kre­te Umset­zungs­ideen für Ihren Arbeits­all­tag

 

Metho­den

Impuls­vor­trä­ge, Erfah­rungs­be­rich­te, Grup­pen­ar­beit, Übun­gen

Ziel­grup­pe
Nach­wuchs­füh­rungs­kräf­te, die sich bewusst mit den neu­en Her­aus­for­de­run­gen aus­ein­an­der­set­zen und an ihrem per­sön­li­chen Füh­rungs­stil fei­len möch­ten.

Teilnehmer*innen
Maxi­mal 7 Teilnehmer*innen

Refe­ren­tin
Dr. Dipl. Psy­cho­lo­gin Nadi­ne Tho­mas
https://beratungsbuero…/#nadine-thomas

Ter­mi­ne
1. Ses­si­on: Frei­tag, den 2. Juni 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

2. Ses­si­on: Frei­tag, den 9. Juni 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

3. Ses­si­on: Frei­tag, den 16. Juni 2023
14:00 bis 18:00 Uhr

Fol­­­low-up
Zur Nach­be­rei­tung erhal­ten Sie ein 1‑stündiges per­sön­li­ches Coa­ching im Zeit­raum bis 3 Mona­te nach der 3. Ses­si­on.

Ort
Online via Zoom

Preis
1.290 € (zzgl. 19% Mehr­wert­steu­er)

Zeit- und Projektmanagement

Klaren Kopf und freie Räume schaffen – Ziele erreichen!

Holen Sie sich die Hoheit über Ihren Arbeitsalltag zurück – Ein Webinar für kluges Zeit- und Projektmanagement

Die Auf­ga­ben auf Ihrem Schreib­tisch sta­peln sich und Sie wis­sen nicht, wo anzu­fan­gen? Die vie­len Anfor­de­run­gen machen es Ihnen schwer, sich zu fokus­sie­ren? Mit jeder neu­en Auf­ga­be stei­gen die Belas­tung und der Stress?

Erfolg­rei­ches Zeit- und Pro­jekt­ma­nage­ment ist viel­fach eine Fra­ge guter Arbeits­ge­stal­tung. Für kon­zen­trier­tes Arbei­ten kann es wich­tig sein, sich Struk­tu­ren zu schaf­fen, die einen agi­len Ori­en­tie­rungs­rah­men bie­ten und eine klu­ge Selbst­steue­rung mög­lich machen.

Las­sen Sie uns gemein­sam Struk­tu­ren und Pro­zes­se anschau­en, aus denen Sie Hand­lungs­fel­der für Ihre eige­ne Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on ablei­ten kön­nen. Erhal­ten Sie Ein­blick in aus­ge­wähl­te Model­le und agi­le Metho­den des Pro­jekt­ma­nage­ments. Erbau­en Sie sich im Web­i­nar ein Sys­tem, das es erlaubt, fle­xi­bel in jedem Pro­jekt den Über­blick zu behal­ten – aber auch in der Tie­fe und mit Detail­ver­liebt­heit zu arbei­ten. Ent­de­cken Sie Hand­lungs­schrit­te, die pro­duk­ti­ve Frei­räu­me schaf­fen und einen kla­ren Kopf und fokus­sier­ten Arbeits­mo­dus ermög­li­chen – trotz vie­ler Ver­pflich­tun­gen und Auf­ga­ben.

Ziel des Web­i­nars ist es, ein Vor­ge­hen zu erar­bei­ten, das Ihnen hilft, Ihre Auf­ga­ben struk­tu­riert und den­noch fle­xi­bel zu bear­bei­ten, um Ihre Anfor­de­run­gen und Zie­le sou­ve­rän zu meis­tern. Über drei Ses­si­ons hin­weg erwer­ben Sie neu­es Wis­sen und neue Tech­ni­ken für das eige­ne Zeit- und Selbst­ma­nage­ment – neue Ver­hal­tens­wei­sen, die Sie im Arbeits­all­tag direkt ein­set­zen kön­nen.

Was Sie erwar­tet

 • Aus­ge­wähl­te Model­le und agi­le Metho­den des Zeit- und Pro­jekt­ma­nage­ments
 • Zugang zum The­ma aus arbeits­psy­cho­lo­gi­scher Per­spek­ti­ve
 • Prak­ti­sche Übun­gen und Aus­tausch zum Klä­ren von Fra­gen, für neue Lösungs­ideen und zur Siche­rung Ihres Fort­schritts

Was Sie mit­neh­men

 • Klar­heit über neue Hand­lungs­fel­der zur Opti­mie­rung Ihrer Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on
 • Neu­es Wis­sen und neue Tech­ni­ken für das eige­ne Zeit- und Pro­jekt­ma­nage­ment
 • Kon­kre­te Umset­zungs­ideen für Ihren Arbeits­all­tag

Metho­den

Vor­trag, Best-Prac­ti­ce-Bei­spie­le, Erfah­rungs­be­rich­te, Grup­pen­ar­beit, Übun­gen

Ziel­grup­pe
Men­schen, die ihren Arbeits­alltag sou­ve­rä­ner gestal­ten und ohne Stress pro­duk­tiv sein möch­ten.

Teilnehmer*innen
Maxi­mal 7 Teilnehmer*innen

Refe­ren­tin
Dr. Dipl. Psy­cho­lo­gin Nadi­ne Tho­mas
https://beratungsbuero…/#nadine-thomas

Ter­mi­ne
1. Ses­si­on: Diens­tag, den 1. März 2022
14:00 bis 18:00 Uhr

2. Ses­si­on: Diens­tag, den 8. März 2022
14:00 bis 18:00 Uhr

3. Ses­si­on: Diens­tag, den 15. März 2022
14:00 bis 18:00 Uhr

[Anmel­dung nicht mehr mög­lich.]

Ort
Digi­tal via Zoom

Preis
890 € (zzgl. 19% Mehr­wert­steu­er)
Im Preis ist das digi­ta­le Hand­out mit inbe­grif­fen.

Selbstsicherheit und Selbstvertrauen

Selbstsicherheit und Selbstvertrauen

Ein Workshop zur erfrischenden Selbstreflexion

Im Arbeits­le­ben begeg­nen uns immer wie­der Situa­tio­nen, die Selbst­si­cher­heit und Selbst­ver­trau­en erfor­dern. Vor allem in neu­en, kom­ple­xen oder mehr­deu­ti­gen Situa­tio­nen, die heu­te in der Arbeits­welt zur Regel gewor­den sind, macht uns ein star­kes Selbst­ver­trau­en die Sache enorm leich­ter. Es redu­ziert die Unsi­cher­heit, erzeugt Mut und ist ein wich­ti­ger Schlüs­sel für das eige­ne Glück und die per­sön­li­che Ent­wick­lung.

Doch haben Sie in schwie­ri­gen Situa­ti­on häu­fig das Gefühl, sich aus Unsi­cher­heit schnell den Wün­schen oder Ideen Ihrer Außen­welt anzu­pas­sen? Ver­lie­ren Sie im Team schnell Ihre Bedürf­nis­se aus den Augen? Zwei­feln Sie oft an sich und Ihren Fähig­kei­ten? Und fehlt es Ihnen immer wie­der an Mut authen­tisch zu sein, selbst­si­cher auf­zu­tre­ten und Nein zu sagen?

Wie so oft macht die Art und Wei­se, wie wir an die Din­ge her­an­ge­hen, den Unter­schied. Men­schen mit Selbst­ver­trau­en sind über­zeugt, auch die kniff­ligen Situa­tio­nen zu meis­tern. Sie arbei­ten mit posi­ti­ven inne­ren Bewer­tungs­pro­zes­sen und Glau­bens­sät­zen, die sie vor­an­brin­gen. Und damit ist die Fra­ge des Selbst­ver­trau­ens auch eine Fra­ge des inne­ren Dia­logs!

Wel­che Fra­gen wir uns in unsi­che­ren Situa­tio­nen stel­len und wel­che Infor­ma­tio­nen wir zur Beant­wor­tung her­an­zie­hen, lässt sich ändern und üben. Und auch Sie kön­nen ein inne­res Sys­tem ent­wi­ckeln, das Ihnen Sicher­heit und Ori­en­tie­rung bie­tet. Auch Sie kön­nen eine inne­re Struk­tur auf­bau­en, die Ihnen zu stär­ken­den, kraft­vol­len Bewusst­seins- und Klä­rungs­schrit­ten ver­hilft.

Sicher­heit lässt sich nur im Inne­ren fin­den - sie ander­orts zu suchen, ist umsonst.

In mei­nem Tages­work­shop arbei­ten wir gemein­sam an Ihrer inne­ren Struk­tur. Wir erkun­den Ihre Bewer­tungs­mus­ter und über­prü­fen sie auf Funk­tio­na­li­tät und Aktua­li­tät. Vor allem aber ler­nen Sie, durch unter­schied­li­che Tech­ni­ken span­nen­de Zugän­ge ken­nen, mit denen Sie sich neu erle­ben, bewer­ten und ein­schät­zen kön­nen.

Am Tages­en­de neh­men Sie eine kla­re Stra­te­gie mit nach Hau­se, die Ihnen einen guten Selbst­kon­takt ermög­li­chen und dazu ver­hel­fen kann, Sicher­heit und Ori­en­tie­rung in Ihnen selbst zu fin­den.

 

Inhal­te und The­men

 • The­men­zen­trier­te Inter­ak­ti­on (das „Ich“ vom „Wir“ tren­nen)
 • Refle­xi­ons­raum (den „Kon­takt zu sich selbst“ her­stel­len)
 • Inne­res Team (sich breit und wirk­sam „auf­stel­len“)
 • Growth Mind­set (ein wir­kungs­vol­les „Arbeits­mo­dell“ ent­wi­ckeln)
 • Selbst­wirk­sam­keit und Feed­back­schlei­fen (die eige­ne Wir­kung erfahr- und sicht­bar machen)
 • Funk­tio­na­le Beur­tei­lungs­mus­ter (Ergeb­nis­se „rich­tig“ bewer­ten)

 

Ziel des Work­shops

Sie ent­wi­ckeln ein wir­kungs­vol­les, funk­tio­na­les Arbeits­mo­dell, das Ihren Fokus auf das Wesent­li­che und die Zukunft lenkt. Ein Arbeits­mo­dell, das Ihnen dabei hilft, Ihre eige­nen Bedürf­nis­se bes­ser zu erfor­schen, sich gut zu sor­tie­ren, ziel­ge­rich­tet zu navi­gie­ren und posi­tiv zu reflek­tier­ten. Sie nut­zen das Arbeits­mo­dell als Instru­ment, um stär­ken­de inne­re Dia­lo­ge zu gestal­ten und Ihr Wir­ken erfahr- und sicht­bar zu machen.

 

Metho­dik

Impuls­vor­trä­ge, Ein­zel-und Grup­pen­ar­beit, Selbst­re­fle­xi­ons­übun­gen, Fall­be­ar­bei­tung

 

Ziel­grup­pe
Men­schen, die ihr Arbeits­le­ben selbst­be­stimm­ter, selbst­si­che­rer und sou­ve­rä­ner gestal­ten möch­ten. Die­je­ni­gen, die die Din­ge neu den­ken möch­ten, um wei­ter zu kom­men.

Teilnehmer*innen
Maxi­mal 6 Teilnehmer*innen

Refe­ren­tin
Dr. Dipl. Psy­cho­lo­gin Nadi­ne Tho­mas
https://beratungsbuero…/#nadine-thomas

Ter­min
Sams­tag, den 6. Mai 2023
9:00 bis 16:30 Uhr

Anmel­dung nicht mehr mög­lich.

Fol­­­low-up
Zum Auf­fri­schen und Ver­tie­fen der Inhal­te erhal­ten Sie im Anschluss die Teil­nah­me­mög­lich­keit an unse­ren ▸ Werk­statt­ge­sprä­chen.

Ort
Online via Zoom

Preis
316 Euro (zzgl. 19% Mehr­wert­steu­er)
Im Preis ist das digi­ta­le Hand­out mit inbe­grif­fen.