Обмін та психологічна підтримка людей, які залишили Україну

Безпечне місце для спільної роботи з методами зняття напруги, зменшення стресу та відновлення сил

 

У Ландау у Пфальці

Ми – три психологи та подруги, які хочуть зробити свій внесок у вітання, налагодження зв’язків та зміцнення українців у Німеччині. Ми хочемо використати наш досвід, щоб створити безпечне місце для людей, які втекли, місце, яке дає їм мир та силу. Разом з вами ми розробимо способи зняття стресу та вправи, які додадуть вам сил та внутрішньої енергії.

Наша пропозиція не є групою самодопомоги чи терапії, у якій відбувається обробка травматичного досвіду. Навпаки, основна увага приділяється громаді, безпеці, полегшенню та внутрішньому світу. У цій ресурсній роботі ми обережні та чутливі до травми, встановлюємо чіткі правила, щоб ваші особисті межі не були перевищені, та орієнтуємось на „тут і зараз“.

Разом ми працюємо з вами над тим, щоб ви могли взяти із собою на зустріч психологічні методи зміцнення та зняття стресу. Для нас також важливо, щоб ви почувалися бажаним гостем і комфортно почували себе в суспільстві.

Всі люди, які втекли з України та застрягли в Ландау-ін-дер-Пфальц та околицях, сердечно запрошуються на цю групову пропозицію. Не соромтеся приходити зі своїми дітьми. У нас є загалом 12 місць для дорослих та молодих людей (старше 14 років).

Ми зустрічаємося кожні два тижні по п’ятницях протягом 1,5 годин у приміщенні у центрі Ландау. Ми зберігаємо конфіденційність дати, часу та точного розташування та надаємо вам цю інформацію лише при реєстрації.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з Вами!

Доктор Надін Томас, доктор Йоханна Претш та Ніта Буххольц

Це ми:

Dr. філ. Надін Томас (нар. 1980), дипломований психолог та системний консультант. Я керуючий директор компанії Bera­tungs­bü­ro Tho­mas в Ландау. Я б хотіла внести свій досвід та психологічні знання, щоб разом створити місце, яке надасть вам підтримку, безпеку та силу.

 

Dr. філ. Йоханна Претш (нар. 1984), дипломований психолог, системний консультант та терапевт. Я багато років працюю сімейним терапевтом та психологічним консультантом і хотіла б використати свій досвід, щоб супроводжувати вас у вашому прибутті до Німеччини.

 

Дипл.-псих. Ніта Буххольц, дипломований психолог, системний консультант від Ландау.

 

 

 

Прихильники

Це ті прихильники, які роблять нашу пропозицію можливою:

  • Iнна Клячко, студентка факультету психології в Ландау. Я підтримую проект, в тому числі завдяки тому, що я володію російською мовою.
  • Йохен Вебер, директор Pro­NES, надає нам приміщення для проведення зустрічей.
  • Вікторія Штельцер, німецько-український гінеколог із Шрісхайма, керівник проекту „Врятуй життя“ під  опікою Фонду Герхарда та Маріанни Бергер, допомагає нам разом з коорденатором проєкту Вікторією Фішер перекласти нашу пропозицію українською мовою.

Поточні дати

Наступнi зустричi  будуть вiдбуватись один раз у мiсаць у суботу

26 листопада та
17 грудня

з 10 по 12:30​.

 

Місцезнаходження

Ландау-ін-дер-Пфальц; Ви будете проінформовані про місце зустрічі після реєстрації.

 

Реєстрація

Участь, зрозуміло, безкоштовна.

Ви можете зареєструватися на окремі дати не пізніше ніж за два дні до відповідної дати. Будь ласка, зареєструйтесь за цією адресою електронної пошти: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Для того, щоб ми могли добре підготувати захід, ми просимо вас при реєстрації заздалегідь надіслати нам наступну інформацію:

1) Ваше ім’я
2) Кількість людей, яких ви хотіли б зареєструвати (включаючи вас).
3) Скільки з тих, хто зареєстрований, дітей віком до 14 років?
4) Чи володієте ви англійською мовою, якщо застосовно, чи російською?

 

Інформація про ваші персональні дані

Ми будемо використовувати особисті дані, надіслані електронною поштою, виключно для організації заходів та для того, щоб мати можливість зв’язатися з вами. Ми не передаватимемо ваші дані третім особам.

Ви маєте право вимагати видалення особистих даних у будь-який час. У цьому випадку, будь ласка, надішліть нам листа на адресу welcome@beratungsbuero-thomas.de.

Psychologische Unterstützung für aus der Ukraine geflohene Menschen

Ein sicherer Ort zur gemeinsamen Arbeit mit Methoden zur Entlastung, Stressreduktion und zum Kraft tanken

 

In Land­au in der Pfalz

Wir sind drei Psy­cho­lo­gin­nen und Freun­din­nen, die einen Bei­trag dazu leis­ten wol­len, Ukrainer*innen in Deutsch­land will­kom­men zu hei­ßen, zu ver­net­zen und zu stär­ken. Wir wol­len unser Fach­wis­sen nut­zen, um mit geflo­he­ne Men­schen einen siche­ren Ort zu gestal­ten, der Ruhe und Kraft schenkt. Gemein­sam erar­bei­ten wir mit Ihnen psy­cho­lo­gi­sche Metho­den zur Ent­las­tung und zum Stress­ab­bau sowie Übun­gen, die Kraft und inne­re Stär­ke brin­gen.

Unser Ange­bot ist kei­ne Selbst­hil­fe- oder The­ra­pie­grup­pe, in der trau­ma­ti­sche Erfah­run­gen bear­bei­tet wer­den. Viel­mehr sol­len Sicher­heit, Ent­las­tung und Aus­tausch im Fokus ste­hen. Bei die­ser Res­sour­cen­ar­beit sind wir behut­sam und trau­ma­sen­si­bel, set­zen kla­re Regeln, so dass Ihre per­sön­li­chen Gren­zen nicht über­schrit­ten wer­den und ori­en­tie­ren uns am „Hier und Jetzt“. Uns ist dabei wich­tig, dass Sie sich will­kom­men und in der Gemein­schaft wohl füh­len.

Alle aus der Ukrai­ne geflo­he­nen Men­schen, die in Land­au in der Pfalz und Umge­bung gestran­det sind, sind zu die­sem Grup­pen­an­ge­bot herz­lich ein­ge­la­den. Kom­men Sie ger­ne mit Ihren Kin­dern. Für Erwach­se­ne und Jugend­li­che (über 14 Jah­re) haben wir ins­ge­samt 12 Plät­ze frei.

Wir tref­fen uns alle zwei Wochen frei­tags für 1,5 Stun­den in einem Raum in der Innen­stadt von Land­au. Den genau­en Ort behan­deln wir ver­trau­lich und geben Ihnen die Infor­ma­ti­on erst bei der Anmel­dung bekannt.

Wir freu­en uns auf Sie!

Nadi­ne Tho­mas, Johan­na Pretsch und Nita Buch­holz

Wer sind wir?

Dr. phil. Nadi­ne Tho­mas (geb. 1980), Diplom-Psy­cho­lo­gin und sys­te­mi­sche Bera­te­rin. Ich bin Geschäfts­füh­re­rin im Bera­tungs­bü­ro Tho­mas in Land­au. Ich möch­te mei­ne Erfah­rung und mein psy­cho­lo­gi­sches Fach­wis­sen ein­brin­gen, um gemein­sam einen Ort zu gestal­ten, der Ihnen Unter­stüt­zung, Sicher­heit und Kraft gibt.

 

Dr. phil. Johan­na Pretsch (geb. 1984), Dipl.-Psychologin, sys­te­mi­sche Bera­te­rin und The­ra­peu­tin. Ich arbei­te seit vie­len Jah­ren als Fami­li­en­the­ra­peu­tin und in der psy­cho­lo­gi­schen Bera­tung und möch­te mei­ne Erfah­run­gen ger­ne dazu nut­zen Sie beim Ankom­men in Deutsch­land zu beglei­ten.

 

Dipl.-Psych. Nita Buch­holz, Diplom-Psy­cho­lo­gin und sys­te­mi­sche Bera­te­rin aus Land­au.

 

 

 

Unse­re Unterstützer*innen

Das sind Unterstützer*innen, die unser Ange­bot mit mög­lich machen:

  • Inna Kli­ach­ko, Stu­den­tin der Psy­cho­lo­gie in Land­au. Ger­ne möch­te ich das Team in sei­nem Enga­ge­ment mit mei­nen Rus­sisch­kennt­nis­sen unter­stüt­zen.
  • Jochen Weber, Geschäfts­füh­rer von Pro­NES, stellt uns den Raum für die Tref­fen zur Ver­fü­gung.
  • Vik­to­ria Stel­zer, deutsch-ukrai­­nisch spra­chi­ge Frau­en­ärz­tin aus Schries­heim, Pro­jekt­lei­te­rin „Save a life“ unter Auf­sicht der Ger­hard und Mari­an­ne Ber­­ger-Stif­­tung, hilft uns zusam­men mit Vic­to­ria Fischer bei der Über­set­zung unse­res Ange­bots ins Ukrai­ni­sche.

Aktu­el­le Ter­mi­ne

Aktu­ell tref­fen wir uns ein­mal im Monat
sams­tags, 10:00 – 12:30 Uhr:

26. Novem­ber 2022
17. Dezem­ber 2022​

 

Ort

Land­au in der Pfalz; der Treff­punkt wird Ihnen nach der Anmel­dung bekannt gege­ben.

 

Anmel­dung

Die Teil­nah­me ist selbst­ver­ständ­lich kos­ten­frei.

Ihre Anmel­dung zu den ein­zel­nen Ter­mi­nen ist bis spä­tes­tens zwei Tage vor dem jewei­li­gen Ter­min mög­lich. Bit­te mel­den Sie sich über die­se E‑Mail-Adres­se an: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Damit wir die Ver­an­stal­tung gut vor­be­rei­ten kön­nen, möch­ten wir Sie bit­ten, uns bei Ihrer Anmel­dung vor­ab noch fol­gen­de Infor­ma­tio­nen zuzu­sen­den:

1) Ihr Name
2) Anzahl Per­so­nen, die Sie anmel­den möch­ten (inklu­si­ve Ihnen)
3) Von den ange­mel­de­ten Per­so­nen sind wie vie­le Kin­der unter 14 Jah­re?
4) Spre­chen Sie gege­be­nen­falls Eng­lisch und/oder Rus­sisch?

 

Обмен и психологическая поддержка людей, покинувших Украину

Безопасное место для совместной работы с методами снятия напряжения, уменьшения стресса и восстановления сил

 

В Ландау в Пфальце

Мы – три психолога и подруги, которые хотят внести свой вклад в приветствие, налаживание связей и укрепление украинцев в Германии. Мы хотим использовать наш опыт, чтобы создать безопасное место для людей, которые бежали, место, которое дает им мир и силу. Вместе с вами мы разработаем способы снятия стресса и упражнения, которые придадут вам сил и внутренней энергии.

Наше предложение не является группой самопомощи или терапии, в которой происходит обработка травматического опыта. Напротив, основное внимание уделяется общине, безопасности, облегчению и внутреннему миру. В этой ресурсной работе мы осторожны и чувствительны к травме, устанавливаем четкие правила, чтобы ваши личные границы не были превышены, и ориентируемся на „здесь и сейчас“.

Вместе мы работаем с вами над тем, чтобы вы могли взять с собой на встречу психологические методы укрепления и снятия стресса. Для нас также важно, чтобы вы чувствовали себя желанным гостем и комфортно чувствовали себя в обществе.

Все люди, бежавшие из Украины и застрявшие в Ландау-ин-дер-Пфальц и окрестностях, сердечно приглашаются на это групповое предложение. Не стесняйтесь приходить со своими детьми. У нас есть в общей сложности 12 мест для взрослых и молодых людей (старше 14 лет).

Мы встречаемся каждые две недели по пятницам в течение 1,5 часов в помещении в центре Ландау. Мы сохраняем конфиденциальность даты, времени и точного местоположения и предоставляем вам эту информацию только при регистрации.

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!

Доктор Надін Томас, доктор Йоханна Претш та Ніта Буххольц

Это мы

Доктор фил. Надин Томас (род. 1980), дипломированный психолог и системный консультант. Я являюсь управляющим директором компании Bera­tungs­bü­ro Tho­mas в Ландау. Я бы хотела внести свой опыт и психологические знания, чтобы вместе создать место, которое даст вам поддержку, безопасность и силу.

 

Доктор фил. Йоханна Претш (род. 1984), дипломированный психолог, системный консультант и терапевт. Я много лет работаю семейным терапевтом и психологическим консультантом и хотела бы использовать свой опыт, чтобы сопровождать вас в вашем прибытии в Германию.

 

Дипл.-псих. Нита Буххольц, дипломированный психолог и системный консультант в Ландау.

 

 

 

Сторонники

Это те сторонники, которые делают наше предложение возможным:

  • Инна Клячко, студентка психологии в Ландау. Я поддерживаю проект, в том числе с помощью знания русского языка.
  • Йохен Вебер, управляющий директор Pro­NES, предоставляет нам помещение для проведения встреч.
  • Виктория Штельцер, немецко-украинский гинеколог из Шрисхайма, руководитель проекта „Спаси жизнь“  на попечении Фонда Герхарда и Марианны Бергер, помогает нам перевести вместе с координатором проекта Викторией Фишер наше предложение на украинский язык.
 

Текущие даты

Следущие встречи будут проводиться раз в месяц по субботам

26  ноября и
17 декабря

с 10 до 12:30.

 

Местонахождение

Ландау-ин-дер-Пфальц; вы будете проинформированы о месте встречи после регистрации.

 

Регистрация

Участие, разумеется, бесплатное.

Вы можете зарегистрироваться на отдельные даты не позднее, чем за два дня до соответствующей даты. Пожалуйста, зарегистрируйтесь по этому адресу электронной почты: welcome@beratungsbuero-thomas.de

Для того чтобы мы могли хорошо подготовить мероприятие, мы просим вас при регистрации заранее прислать нам следующую информацию:

1) Ваше имя
2) Количество людей, которых вы хотели бы зарегистрировать (включая вас).
3) Сколько из тех, кто зарегистрирован, детей младше 14 лет?
4) Владеете ли вы английским языком, если применимо или русски?

 

Информация о ваших персональных данных

Мы будем использовать личные данные, присланные по электронной почте, исключительно для организации мероприятий и для того, чтобы иметь возможность связаться с вами. Мы не будем передавать ваши данные третьим лицам.

Вы имеете право потребовать удаления своих личных данных в любое время.  В этом случае, пожалуйста, отправьте нам письмо по адресу welcome@beratungsbuero-thomas.de.